Galeria Kolorowa - galeria handlowa Żywiec

Galeria Handlowa w Żywcu

Osiedle 700-lecia 9, Żywiec

NASZA  GALERIA  JEST OTWARTA - Działamy z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa!                                                        NASZA  GALERIA  JEST OTWARTA - Działamy z zachowaniem wszystkich standardów bezpieczeństwa!      

 

  KONKURS!
             "Pożegnanie wakacji" w Galerii Kolorowa

             Zrób zakupy — wygraj nagrody!

 

 

Wakacje dobiegają końca. By umilić ostatnie tego uwielbianego przez wszystkich czasu, zapraszamy naszych Klientów do wzięcia udziału w KONKURSIE "Pożegnanie wakacji" w Galerii Kolorowa. Zrób zakupy w naszej Galerii Kolorowa za minimum 100  i wygraj cenne nagrody — rower, weekend w SPA lub voucher na kolację o wartości 200 zł.

 

 

 

Regulamin Konkursu "Pożegnanie wakacji" w Galerii Kolorowa (dalej: „Regulamin”)
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. "Pożegnanie wakacji” w Galerii Kolorowa w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Galeria Kolorowa spółka z o. o. z siedzibą w Żywcu 34 300, oś 700 lecia 9 NIP 553 224 87 89 zarejestrowana w 
3. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz gastronomicznych znajdujących się na terenie Galerii Kolorowa położonej w Żywcu na oś. 700 lecia 9.
4. Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Kolorowa położonej w Żywcu na oś. 700 lecia 9. 
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
6. Formularze zgłoszeniowe dostępne w placówkach handlowych, gastronomicznych lub usługowych na terenie Galerii Kolorowa w dniach od 22.08.2022 do 31.08.2022 w godzinach otwarcia poszczególnych punktów. Konkurs oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas kolacji na pożegnanie wakacji w dniu 31.08.2022 o godzinie 21.00 w restauracji Parole del Gusto, oś. 700-lecia 9 w Żywcu. Czynności związane z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji zostaną zakończone 15.09.2022. 
7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”). 
8. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Galerii Kolorowa w Żywcu lub podmiotów świadczących na stałe usługi na rzecz Galerii Kolorowa w Żywcu (firma sprzątająca, ochrona budynku) oraz członkowie rodzin tych osób.
9. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracownika rozumie się również osoby świadczące pracę niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, włączając również zatrudnienia na podstawie umowy zlecania lub umowy o dzieło. 
10. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
11. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). 
12. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje treść Regulaminu. 

 

II REJESTRACJA W KONKURSIE – WARUNKI UDZIAŁU 

 

1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie specjalnego formularza zgłoszeniowego, zwanego dalej „Formularzem zgłoszeniowym”. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularze zgłoszeniowe wydawane będą Uczestnikom  przez sprzedawców w placówkach handlowych, gastronomicznych lub usługowych na terenie Galerii Kolorowa w Żywcu wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu. 
2. Warunkiem otrzymania jednego Formularza zgłoszeniowego jest zakupienie jedną transakcją (tj. stwierdzoną jednym paragonem fiskalnymi lub fakturą VAT) w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze konsumenta), dowolnych produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej wymienionej w załączniku nr 2 do Regulaminu znajdującej się na terenie Galerii Kolorowa w Żywcu (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, wyrobów z tytoniu, doładowań typu pre-paid) w okresie od 22.08.2022 r. od godz. 06:00 do 31.08.2022 r. do godz. 20.00 na kwotę co najmniej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. 
3. W przypadku zakupu jedną transakcją produktów o wartości będącej wielokrotnością kwoty 100,00 zł brutto, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa liczba Formularzy. 
4. Dowody zakupu opiewające na kwotę niższą niż 100,00 PLN brutto (słownie: sto złotych) lub nie spełniające pozostałych warunków zawartych w pkt. II 2-3 Regulaminu, nie uprawniają Uczestnika do wydania mu Formularza zgłoszeniowego. 
5. Z udziału w Konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: apteki, placówki bankowe, zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid, zakupy napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, a także wszelkiego rodzaju kart podarunkowych. 
6. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty inne niż wskazane w pkt. II 2-3 Regulaminu (takie jak potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury pro-forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą) lub wystawione w placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Konkursem znajdujący się na terenie Galerii Kolorowa w Żywcu. 
7. W przypadku pojawienia się na dowodzie zakupu towarów wyłączonych z Konkursu tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu pre-paid, zakładów w grach hazardowych i liczbowych oraz wyrobów tytoniowych, łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. kwoty spełnione zostaną warunki z punktu II.2. Regulaminu, dowód zakupu zostanie dopuszczony do Konkursu.
8. Formularze zgłoszeniowe będą wydawane Uczestnikom przez cały czas trwania Konkursu, w godzinach otwarcia Galerii Kolorowa w Żywcu.
9. Udział w Konkursie są możliwe wyłącznie po poprawnym wypełnieniu Formularza. zgłoszeniowego oraz umieszczeniu go w specjalnej urnie mieszczącej się na terenie Galerii Kolorowa w Żywcu, w terminach od 22.08.2022 do 31.08.2022 do godz. 20.00
10. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnienie przez niego wszystkich poniższych warunków: 
a. dokonanie transakcji zakupu zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu i uzyskanie Formularza zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 
b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie w nim następujących danych osobowych: • numeru telefonu komórkowego; • imienia i nazwiska • miejscowość • numeru dowodzie zakupu, na podstawie którego Uczestnik uzyskał Formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego bierze udział w Konkursie; • zaznaczenie Sklepu, w którym dokonano zakupów,  
c. zachowanie oryginałów dowodów zakupu na podstawie którego Uczestnik zgłosił udział w Konkursie, do wglądu podczas Konkursu,
d. umieszcznie Formularz zgłoszeniowy w specjalnej urnie znajdującej się restauracji Parole del Gusto, znajdującej się na terenie Galerii Kolorowa w Żywcu. 
11. Zgłoszenie do Konkursu jest kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych Uczestnika (w tym imienia, nazwiska) i numeru telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX. Uczestnik Konkursu może zgłosić udział w Konkursie więcej niż jeden raz, jednakże wyłącznie przy użyciu tych samych danych osobowych, w tym tego samego numeru telefonu komórkowego. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu przy użyciu różnych danych osobowych stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu i jest podstawą wykluczenia Uczestnika w Konkursu bez prawa do ponownego wzięcia w nim udziału. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu większą liczbę Formularzy konkursowych, jeżeli wejdzie w posiadanie większej liczby Kuponów zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
15. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne, czytelne i nieuszkodzone Formularze zgłoszeniowe. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dowodów zakupu, o których mowa w pkt. II.2. Regulaminu, na podstawie których zostały wydane Formularze zgłoszeniowe. 
18. W przypadku nieokazania wszystkich dowodów zakupu Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie, jak również, w przypadku wygranej, nie wydać mu nagrody. 

 

III ZASADY KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w pkt. II powyżej. 
2. Uczestnicy, po zgłoszeniu udziału w Konkursie zgodnie z pkt. II Regulaminu, będą mieli możliwość samodzielnego rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. III. 2-8. Regulaminu, zwanego dalej „Zadaniem konkursowym”. Zadanie konkursowe może być rozwiązywane tylko i wyłącznie przez Uczestników, którzy prawidłowo zgłosili swój udział w Konkursie według postanowień Regulaminu. 
3. Zadanie konkursowe, polega na prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe zadawane podczas kolacji na pożegnanie wakacji w dniu 31.08.2022 o godzinie 21.00 w restauracji Parole del Gusto w Żywcu. 
4. Zadanie konkursowe powinno być rozwiązywane przez Uczestnika samodzielnie. W sytuacji kiedy Zadanie konkursowe będzie rozwiązywane przez inną osobę aniżeli Uczestnik, osoba rozwiązująca zostanie całkowicie pozbawiona możliwości udziału w Konkursie bez prawa do zgłoszenia w nim udziału, a jeśli sama jest jego Uczestnikiem, zostanie wykluczona z Konkursu z takim samym skutkiem. Wynik Uczestnika, który nie rozwiązał samodzielnie Zadania konkursowego zostanie usunięty.
5. Nagroda zostanie wydana Laureatowi niezwłocznie po weryfikacji okazanego przez Laureata Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentem zakupu a także imienia i nazwiska Laureata (na podstawie dokumentu tożsamości) i sporządzeniu protokołu przekazania nagrody. 
6. Laureat nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej formie przekazania nagrody pieniężnej lub zamiany nagrody na inną nagrodę. 
7. Laureaci nagród, pod rygorem utraty prawa do tych nagród, nie mogą dokonać zwrotu towarów, których zakup udokumentowany był na dowodzie zakupu, na podstawie którego zostali dopuszczeni do udziału w Konkursie, chyba, że zwrot towaru uzasadniony jest wadą fizyczną zakupionego towaru. 
8. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata w terminie do 16.09.2022 traci On prawo do nagrody i pozostaje ona własnością Organizatora. 
9. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że Laureat nie spełnia określonych w Regulaminie wymogów dla wzięcia udziału w Konkursie lub gdy Laureat nie spełni wszystkich określonych w Regulaminie wymogów dla wydania mu nagrody, nagroda przeznaczona dla danej osoby pozostaje własnością Organizatora. 
10. Organizator konkursu może zażądać od Laureata okazania wszystkich dowodów zakupu na podstawie których otrzymał wszystkie zgłoszone w Konkursie Formularze zgłoszeniowe. Brak okazania któregokolwiek z dowodów zakupu lub Formularza zgłoszeniowego, zgłoszonego w Konkursie może skutkować wykluczeniem Laureata z Konkursu i pozbawieniem go prawa do uzyskanej nagrody. 

 

IV NAGRODY 

 

1. W Konkursie przewidziano do wydania następujące nagrody,
Pierwsze miejsce - Rower
Drugie miejsce – Weekend w spa
Trzecie miejsce – Voucher na kolację o wartości 200 zł


VI REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać Organizatorowi wyłącznie pisemnie (pod rygorem nieważności), listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do dnia 15.09.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego reklamację. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu "Pożegnanie wakacji" będą wykorzystywane na potrzeby niniejszego Konkursu zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO). Celem przetwarzania podanych przez Uczestnika danych jest konkurs "Pożegnanie wakacji", a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 
2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu "Pożegnanie wakacji" jest  Galeria Kolorowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu (34 300) oś. 700 lecia 9, NIP 5553-224-87-89, REGON , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , reprezentowaną przez Joannę Wójcik Mirska Prezes Zarządu. 
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Galerię Kolorowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu (34 300) oś. 700 lecia 9, ich danych osobowych podanych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Pożegnanie wakacji” w Galerii Kolorowa w Żywcu, w tym wyłonienia laureatów, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: numer telefonu, imię i nazwisko. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest zgoda Uczestnika. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej reklamację jest art., 61 ust. 3 pkt. 11 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), zaś osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Podane przez Uczestnika dane będą przechowywane przez 5 lat. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Konkursu. Uczestnik Konkursu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza jego prawa lub RODO. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod numerem telefonu: 022 406 82 91. 


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz później do dnia 15.09.2022 w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00. 
2. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Galerii Kolorowa w Żywcu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych Uczestników Konkursu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany. 
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie w siedzibie Organizatora 
6. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 
7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez telefoniczne poinfornowanie o tym fakcie Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu. 
8. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw. 

 

Załącznik nr 1
Wzór kuponu konkursowego 

 

Załącznik nr 2 
Lista sklepów biorących udział w konkursie

 

 

 

 

 

 

 

Nasz plakat i wzór kuponu konkursowego